Ảnh hưởng của amiăng trắng tới sức khỏe: Quan điểm dựa trên nguồn dữ liệu hiện tại

Mọi người thường nhầm lẫn amiăng chrysotile với các loại amiăng khác trong quá trình đánh giá và phân loại. Bản thân cụm từ “amiăng” không có nghĩa là một loại khoáng chất mà đó là tên gọi chung dùng để chỉ một nhóm khoáng chất có chứa tinh thể dưới dạng sợi. Cụm từ “amiăng “ chỉ có ý nghĩa thương mại.

Amiăng có sáu loại sợi khoáng được chia thành hai nhóm chính: nhóm sợi serpentines (chrysotile hay còn gọi là amiăng trắng) và nhóm amphibole bao gồm amosite (amiăng nâu), crocidolite (amiăng xanh), anthophyllite, tremolite và actinolite. Mặc dù đều là sợi khoáng silicate nhưng giữa hai nhóm sợi này có sự khác biệt sâu sắc cả về phương diện hóa học và khoáng vật học. Nói một cách cụ thể, cấu trúc khoáng học giữa chúng không giống nhau, do đó những ảnh hưởng của chúng khi vào trong cơ thể người cũng hoàn toàn khác biệt. Hiện nay, chỉ có amiăng chrysotile hay còn gọi là amiăng trắng là được khai thác và được kinh doanh, buôn bán và vận chuyển một cách hợp pháp.

Tài liệu này phân tích và đánh giá một cách khoa học những dữ liệu về khoáng vật học, độc tính học và dịch tễ học của nhóm sợi amiăng chysotile và nhóm sợi amphibole.

Download: Ảnh hưởng của amiăng trắng tới sức khoẻ