Amiăng trong nước uống

Một trong những mục tiêu chính của WHO và các thành viên của mình là để “tất cả mọi người, ở bất kỳ giai đoạn phát triển nào và điều kiện kinh tế, xã hội của họ là gì, đều có quyền được tiếp cận với nguồn cung cấp đầy đủ nước uống an toàn”. Một chức năng chính của WHO là đưa ra các khuyến cáo đối với các vấn đề sức khỏe toàn cầu …”

Tài liệu đầu tiên của WHO xử lý cụ thể vấn đề chất lượng nước uống công cộng được xuất bản năm 1958 dưới tên Tiêu chuẩn quốc tế về nước uống. Sau đó nó được sửa đổi năm 1963 và 1971 vẫn với tên trên. Năm 1984 – 1985, ấn bản đầu tiên Hướng dẫn của WHO đối với chất lượng nước uống (GDWQ) được xuất bản theo ba quyển: Quyển 1: Khuyến cáo; Quyển 2: Tiêu chí cho sức khỏe và những thông tin hỗ trợ khác; và Quyển 3: Giám sát và kiểm soát sự cung cấp cho cộng đồng. Ấn bản thứ hai của những quyển này được xuất bản lần lượt trong các năm 1993, 1996, và 1997. Phụ lục cho Quyển 1 và 2 khi tái bản lần thứ hai đã được xuất bản năm 1998, đề cập đến các chất hóa học được lựa chọn. Một phụ lục về phương diện vi sinh vật trong đó xem xét các vi sinh vật được lựa chọn được xuất bản năm 2002. GDWQ phụ thuộc vào quy trình sửa đổi tuần tự. Qua quá trình này, các yếu tố vi sinh vật, hóa chất, phóng xạ của nước uống phụ thuộc vào sự rà soát định kỳ, và các tài liệu liên quan đến việc
bảo vệ và kiểm soát chất lượng nước uống công cộng được chuẩn bị/ cập nhật một cách phù hợp.

Download: Amiăng-trong-nước-uống-Hướng-dẫn-về-chất-lượng-nước-uống-của-WHO