Độ bền sinh học của amiăng chrysotile sau khi thâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp.

Vẫn còn rất ít thông tin về mối liên quan giữa amiăng với bệnh tật và liệu rằng khả năng gây bệnh của hai nhóm khoáng sản amiăng có giống nhau hay không.

Amiăng thường được mô tả như một loại sợi bền chắc mà nếu hít thở phải thì chúng sẽ bị giữ lại trong phổi và gây bệnh. Gần đây, một quy ước chuẩn đã được xây dựng để đánh giá độ bền sinh học của các loại sợi khoáng trong phổi (Bernstein và Riego-Sintes, 1999). Theo đó, khả năng giải phóng amiăng chrysotile ra khỏi cơ thể rất khác với những loại sợi amphibole và amiăng dễ phân hủy khác (Bernstein và cộng sự, 2003 a và b). Ngoài ra, các nghiên cứu dịch tễ học gần đây cũng đã chỉ ra sự khác nhau giữa amiăng chrysotile với amphibole (Hodgson và Darnton, 2000; và Berman và Crump, 2004).

Những nghiên cứu về độ bền sinh học được nhắc đến trên đây đã chỉ ra rõ ràng rằng chrysotile có nguồn gốc từ Canada và California rất dễ bị đào thải nhanh chóng ra khỏi cơ thể người ngay sau khi hô hấp. Tuy nhiên, sự khác biệt của khoáng chất chrysotile đã được báo cáo là phụ thuộc vào từng khu vực. Điều nay rất có thể có liên quan đến sự khác nhau của các lực kiến tạo sợi chrysotile từ các thế kỷ trước. Trong nghiên cứu này việc đánh giá động lực học và tốc độ thanh thải chrysotile lấy từ mỏ Cana Brava ở miền trung Brazil được so sánh với kết quả nghiên cứu trên chuột về độ bền sinh học của amiăng qua hô hấp.

Giống như các nghiên cứu khác về độ bền sinh học của chrysotile , kế hoạch chi tiết của nghiên cứu này được thiết kế để đáp ứng các khuyến nghị cụ thể của Quy ước của Hội đồng chung Châu Âu (EC) về độ bền sinh học hấp thụ sợi thủy tinh tổng hợp (Bernstein và Riego-Sintes, 1999). Loại sợi nào có độ bền sinh học dài hơn 20 micromet đều có liên quan đến các tác nhân gây bệnh (Bernstein, 1998; Bernstein và cộng sự, 2001 a và b). Bản báo cáo dưới đây mô tả thông số kỹ thuật trong quy ước để tính toán và định cỡ các sợi, chúng đã được chỉnh sửa cho phù hợp với kích thước sợi amiăng khi so sánh với nhiều loại sợi khoáng khác. Ngoài ra còn sử dụng kính hiển vi đồng tiêu để xác định vị trí sợi trong phổi.

Download: Độ bền sinh học của amiăng chrysotile qua sau khi thâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp