Nghị định 24a/2016

Nghị định 24a/2016

Nghị định này quy định các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, bao gồm: Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng; hoạt động đầu tư, sản xuất vật liệu xây dựng; quản lý chất lượng, kinh doanh vật liệu xây dựng; chính sách...

Quyết định 133/2004/QĐ-TTg

Quyết định 133/2004/QĐ-TTg
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 133/2004/QĐ-TTG ngày 20 tháng 07 năm 2004 về việc sửa đổi một số điều của Quyết định 115/2001/QĐ-TTG về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng đến năm 2010. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ...

Danh mục các chất độc hại hàng đầu năm 2007

Danh mục các chất độc hại hàng đầu năm 2007
Danh mục các chất độc hại hàng đầu năm 2007 được quy định trong Đạo luật Tổng quát về Ứng phó Môi trường và Trách nhiệm Pháp lý Mức độ xếp hạng năm 2007 Tên chất Tên tiếng Anh 1 Asen ARSENIC 2 Chì LEAD 3 Thủy ngân MERCURY 4 Vinyl Clorua VINYL CHLORIDE 5 PCBs...
Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu (VN-EAEU FTA)

Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu (VN-EAEU FTA)

Hiệp định thương mại tự do giữa một bên là CHXHCN Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á – Âu và các quốc gia thành viên (VN – EAEU FTA, bao gồm Liên bang Nga, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Kazakhstan, Cộng hòa Armenia và Cộng hòa Kyrgyzstan) đã được hai...

Luật Đầu Tư số 67/2014/QH13

Luật Đầu Tư số 67/2014/QH13
Luật số 67/2014/QH13 của Quốc hội : quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Luật số: 67/2014/QH13...

Quyết định 115/2001/QĐ-TTg

Quyết định 115/2001/QĐ-TTg
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 115/2001/QĐ-TTG ngày 01 tháng 08 năm 2001 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2010. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do...
Công ước ILO 162

Công ước ILO 162

Công ước được Tổ chức Lao động Thế giới (ILO) phê chuẩn vào tháng 4/1986 về vấn đề an toàn trong sử dụng sợi amiăng cũng như các khuyến nghị trong sử dụng có kiểm soát sợi amiăng trắng. Công ước nêu rõ việc cấm sử dụng sợi amiăng thuộc nhóm amphibole và cho phép...

Công ước Rotterdam Điều 1 - 2 - 3 - 4

Công ước Rotterdam Điều 1 - 2 - 3 - 4
Năm 2007, Việt Nam tham gia Công ước Rotterdam của Liên Hợp Quốc về thủ tục thỏa thuận thông báo trước đối với một số hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật nguy hại trong thương mại quốc tế

Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg:

Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg:
Quyết định 121/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———— Số: 121/2008/QĐ-TTg...