Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh tấm lợp fibro xi măng amiang

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh tấm lợp fibro xi...

Vào ngày 18 tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050. Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ xây dựng, căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng...

Quyết định 133/2004/QĐ-TTg

Quyết định 133/2004/QĐ-TTg
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 133/2004/QĐ-TTG ngày 20 tháng 07 năm 2004 về việc sửa đổi một số điều của Quyết định 115/2001/QĐ-TTG về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng đến năm 2010. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ...

Cấu trúc bộ máy chính trị Việt Nam

Cấu trúc bộ máy chính trị Việt Nam
Cấu trúc bộ máy chính trị Việt Nam là một chỉnh thể các tổ chức chính trị trong xã hội bao gồm các Đảng chính trị, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội hợp pháp được liên kết với nhau trong một hệ thống tổ chức nhằm tác động vào các...

Luật Đầu Tư số 67/2014/QH13

Luật Đầu Tư số 67/2014/QH13
Luật số 67/2014/QH13 của Quốc hội : quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Luật số: 67/2014/QH13...

Quyết định 115/2001/QĐ-TTg

Quyết định 115/2001/QĐ-TTg
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 115/2001/QĐ-TTG ngày 01 tháng 08 năm 2001 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2010. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do...

Nghị định 24a/2016

Nghị định 24a/2016
Nghị định này quy định các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, bao gồm: Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng; hoạt động đầu tư, sản xuất vật liệu xây dựng; quản lý chất lượng, kinh doanh vật liệu xây dựng; chính sách...

Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg:

Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg:
Quyết định 121/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———— Số: 121/2008/QĐ-TTg...