Ảnh hưởng của amiăng trắng tới sức khỏe: Quan điểm dựa trên nguồn dữ liệu hiện tại

Ảnh hưởng của amiăng trắng tới sức khỏe: Quan điểm dựa trên nguồn dữ liệu hiện tại
Mọi người thường nhầm lẫn amiăng chrysotile với các loại amiăng khác trong quá trình đánh giá và phân loại. Bản thân cụm từ “amiăng” không có nghĩa là một loại khoáng chất mà đó là tên gọi chung dùng để chỉ một nhóm khoáng chất có chứa tinh thể dưới dạng sợi. Cụm từ...