Cấu trúc bộ máy chính trị Việt Nam

Cấu trúc bộ máy chính trị Việt Nam là một chỉnh thể các tổ chức chính trị trong xã hội bao gồm các Đảng chính trị, Nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội hợp pháp được liên kết với nhau trong một hệ thống tổ chức nhằm tác động vào các quá trình của đời sống xã hội, để củng cố, duy trì và phát triển chế độ đương thời.

 

Sơ đồ bộ máy chính trị nhà nước Việt Nam