Công ước ILO 162

Công ước được Tổ chức Lao động Thế giới (ILO) phê chuẩn vào tháng 4/1986 về vấn đề an toàn trong sử dụng sợi amiăng cũng như các khuyến nghị trong sử dụng có kiểm soát sợi amiăng trắng. Công ước nêu rõ việc cấm sử dụng sợi amiăng thuộc nhóm amphibole và cho phép sử dụng sợi amiăng trắng với những quy định và tiêu chuẩn nhất định như cấm sử dụng amiăng trắng theo cách phun xịt; quy định nồng độ bụi amiăng trắng cho phép trong môi trường sản xuất; yêu cầu các chủ cơ sở sản xuất phải có các biện pháp bảo vệ công nhân tránh những rủi ro do tiếp xúc với amiăng trắng bao gồm trang bị bảo hộ lao động theo đúng tiêu chuẩn và theo dõi sức khỏe định kỳ cho công nhân.

Chi tiết:

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312307