Danh mục các chất độc hại hàng đầu năm 2007

Danh mục các chất độc hại hàng đầu năm 2007
được quy định trong Đạo luật Tổng quát về Ứng phó Môi trường và Trách nhiệm Pháp lý
Mức độ xếp hạng năm 2007 Tên chất Tên tiếng Anh
1 Asen ARSENIC
2 Chì LEAD
3 Thủy ngân MERCURY
4 Vinyl Clorua VINYL CHLORIDE
5 PCBs (Hợp chất clo hóa của biphenyl) POLYCHLORINATED BIPHENYLS
6 Benzen BENZENE
7 Cađimi CADMIUM
8 Hợp chất hydrocacbon thơm đa nhân (PAHs) POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS
9 BaP (Benzo (a) pyrene) BENZO(A)PYRENE
10 Benzo (b) fluoranthene BENZO(B)FLUORANTHENE
11 Cloroform CHLOROFORM
12 Dichloro diphenyl trichlorothane,P,P’- DDT, P,P’-
13 Aroclor 1254 AROCLOR 1254
14 Aroclor 1260 AROCLOR 1260
15 Dibenzo(A, H) Anthracene DIBENZO(A,H)ANTHRACENE
16 Triclorua – etilen TRICHLOROETHYLENE
17 Dieldrin DIELDRIN
18 Crom, Crom (VI) CHROMIUM, HEXAVALENT
19 Phốt pho trắng PHOSPHORUS, WHITE
20 Clodan CHLORDANE
21 DDE,P,P’- DDE, P,P’-
22 Hexachlobutadiene HEXACHLOROBUTADIENE
23 Nhựa than đá Creosote COAL TAR CREOSOTE
24 Aldrin ALDRIN
25 DDD,P,P’- DDD, P,P’-
26 Benzidine BENZIDINE
27 Aroclor 1248 AROCLOR 1248
28 Xyanua CYANIDE
29 Aroclor 1242 AROCLOR 1242
30 Aroclor AROCLOR
31 Toxaphene TOXAPHENE
32 Hexaclorcyclohexane gamma HEXACHLOROCYCLOHEXANE, GAMMA-
33 Tetrechlor etilen TETRACHLOROETHYLENE
34 HeptaClo HEPTACHLOR
35 1,2-Dibrom etan 1,2-DIBROMOETHANE
36 Hexachlorocyclohexan beta HEXACHLOROCYCLOHEXANE, BETA-
37 Acrolein ACROLEIN
38 Disulfoton DISULFOTON
39 Benzo (A) anthracene BENZO(A)ANTHRACENE
40 3,3′- Diclobenzidine 3,3′-DICHLOROBENZIDINE
41 Endrin ENDRIN
42 Beryli BERYLLIUM
43 Hexachlorocyclohexan delta- HEXACHLOROCYCLOHEXANE, DELTA-
44 1,2-Dibrom-3-Clo propan 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE
45 Penta clorua phenol PENTACHLOROPHENOL
46 Hepta Clorua Epoxide HEPTACHLOR EPOXIDE
47 Cac-bon tetraclorid CARBON TETRACHLORIDE
48 Aroclor 1221 AROCLOR 1221
49 Coban COBALT
50 DDT,O,P’- DDT, O,P’-
51 Aroclor 1016 AROCLOR 1016
52 Di-n-butyl Phthalte DI-N-BUTYL PHTHALATE
53 Ni ken NICKEL
54 Endosulfan ENDOSULFAN
55 Sulfat endosulfan ENDOSULFAN SULFATE
56 Diazinon DIAZINON
57 endosulfan alpha ENDOSULFAN, ALPHA
58 Xylen total XYLENES, TOTAL
59 Cis-chlordane CIS-CHLORDANE
60 Đibromua- chlorua – propan DIBROMOCHLOROPROPANE
61 Metoxyclo METHOXYCHLOR
62 Benzo(k) fluoranthene BENZO(K)FLUORANTHENE
63 Endrin Ketone ENDRIN KETONE
64 Trans-Clodan TRANS-CHLORDANE
65 Crom (VI) oxit CHROMIUM(VI) OXIDE
66 Metan METHANE
67 Endosulfan beta ENDOSULFAN, BETA
68 Aroclor 1232 AROCLOR 1232
69 Endrin Andehit ENDRIN ALDEHYDE
70 Benzo fluoranthên BENZOFLUORANTHENE
71 Toluene TOLUENE
72 2-Hexanon 2-HEXANONE
73 2,3,7,8 – Tetraclorua dibenzen-P-dioxin 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXIN
74 Kẽm ZINC
75 axit demetyl arsinic DIMETHYLARSINIC ACID
76 Di(2-etyl hexyl) phtalat DI(2-ETHYLHEXYL)PHTHALATE
77 Crom CHROMIUM
78 Naphtalen NAPHTHALENE
79 1,1-Dicloeten 1,1-DICHLOROETHENE
80 Metylen cloric METHYLENE CHLORIDE
81 Aroclor 1240 AROCLOR 1240
82 2,4,6-TriNitrotoluen 2,4,6-TRINITROTOLUENE
83 Bromua Dicloetan BROMODICHLOROETHANE
84 Hydrazin HYDRAZINE
85 1,2-Dicloetan 1,2-DICHLOROETHANE
86 2,4,6-Đinitrophenol 2,4,6-TRICHLOROPHENOL
87 2,4-Đinitrophenol 2,4-DINITROPHENOL
88 Bis(2-cloetyl) ete BIS(2-CHLOROETHYL) ETHER
89 Thioxyanat THIOCYANATE
90 Amiang ASBESTOS
91 Clorine CHLORINE
92 Cyclotrimetylen trinitrit amin (RDX) CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE (RDX)
93 Hexaclo-benzen HEXACHLOROBENZENE
94 2,4- Đinitrotoluen 2,4-DINITROTOLUENE
95 Radium-226 RADIUM-226
96 Etion ETHION
97 1,1,1-Tricloetan 1,1,1-TRICHLOROETHANE
98 Uranium URANIUM
99 Etyl Benzen ETHYLBENZENE
100 Radium RADIUM
101 Thori THORIUM
102 4,6-Đinitro-o-cresol 4,6-DINITRO-O-CRESOL
103 1,3,5-Trinitrobenzen 1,3,5-TRINITROBENZENE
104 Clorua benzen CHLOROBENZENE
105 Radon RADON
106 Radium-228 RADIUM-228
107 Thori – 230 THORIUM-230
107 Thori -235 URANIUM-235
109 Bari BARIUM
110 Floranthen FLUORANTHENE
111 Uranium-234 URANIUM-234
112 N-Nitrosodi-n-Propyl amin N-NITROSODI-N-PROPYLAMINE
113 Thori-228 THORIUM-228
114 Radon-222 RADON-222
115 Hexaclocyclohexan alpha HEXACHLOROCYCLOHEXANE, ALPHA-
116 1,2,3-Triclo Benzen 1,2,3-TRICHLOROBENZENE
117 Mangan MANGANESE
118 Nhựa than đá COAL TARS
119 Sợi amiang trắng CHRYSOTILE ASBESTOS
119 Stronti-90 STRONTIUM-90
121 Pluton-239 PLUTONIUM-239
122 Poloni-210 POLONIUM-210
123 Metyl Thủy ngân METHYLMERCURY
124 Pluton-238 PLUTONIUM-238
125 Chì-210 LEAD-210
126 Pluton PLUTONIUM
127 Clopyrifos CHLORPYRIFOS
128 Đồng COPPER
129 Americi-241 AMERICIUM-241
130 Radon-220 RADON-220
131 Amiang nâu AMOSITE ASBESTOS
132 Iốt-131 IODINE-131
133 hydro xyanid HYDROGEN CYANIDE
134 Tributyltin TRIBUTYLTIN
135 Guthion GUTHION
136 Neptuni-237 NEPTUNIUM-237
137 Chrysene CHRYSENE
138 Chlordecone CHLORDECONE
138 Iốt-129 IODINE-129
138 Pluton-240 PLUTONIUM-240
141 S,S,S-Tribytyl Phốtpho Trithiat S,S,S-TRIBUTYL PHOSPHOROTRITHIOATE
142 Brom BROMINE
143 PolyBrominat Biphenyl POLYBROMINATED BIPHENYLS
144 Dicofol DICOFOL
145 Parathion PARATHION
146 1,1,2,2-Tetrecloetan 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE
147 Selen SELENIUM
148 Hexaclocyclohexan alpha, loại dùng trong công nghiệp HEXACHLOROCYCLOHEXANE, TECHNICAL GRADE
149 Triclo flo etan TRICHLOROFLUOROETHANE
150 Trifluralin TRIFLURALIN
151 DDD, O,P’- DDD, O,P’-
152 4,4′-Metylen Bis(2-CloAnilin) 4,4′-METHYLENEBIS(2-CHLOROANILINE)
153 HexaClo Đibenzen-P-Đioxin HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN
154 HeptacloDibenzen-P-Đioxin HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN
155 Pentaclo Benzen PENTACHLOROBENZENE
156 1,3-Butadi 1,3-BUTADIENE
157 Amoni AMMONIA
158 2-MetylNaphtalen 2-METHYLNAPHTHALENE
159 1,4-Điclobenzen 1,4-DICHLOROBENZENE
160 1,1-Dicloetan 1,1-DICHLOROETHANE
161 Acenaphthene ACENAPHTHENE
162 1,2,3,4,6,7,8,9-OctacloDibenzofuran 1,2,3,4,6,7,8,9-OCTACHLORODIBENZOFURAN
163 1,1,2-Tricloetan 1,1,2-TRICHLOROETHANE
164 Tricloetan TRICHLOROETHANE
165 HexaclocycloPentadiene HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE
166 HEPTACHLORODIBENZOFURAN HEPTACHLORODIBENZOFURAN
167 1,2-Diphenyl Hydrazin 1,2-DIPHENYLHYDRAZINE
168 2,3,4,7,8 – Pentaclodibenzofuran 2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN
169 TetracloBiphenyl TETRACHLOROBIPHENYL
170 Cresol Para- CRESOL, PARA-
171 Oxychlordane OXYCHLORDANE
172 1,2-Điclo benzen 1,2-DICHLOROBENZENE
173 1,2-Đicloeten, Trans- 1,2-DICHLOROETHENE, TRANS-
174 Indeno(1,2,3-CD)Pyrene INDENO(1,2,3-CD)PYRENE
175 Gamma-Chlordene GAMMA-CHLORDENE
176 Cacbon Đisulfid CARBON DISULFIDE
177 Tetreclo phenol TETRACHLOROPHENOL
178 Americi AMERICIUM
178 Uranium-233 URANIUM-233
180 Palladium PALLADIUM
181 Hexaclođibenzofuran HEXACHLORODIBENZOFURAN
182 Phenol PHENOL
183 Clorua etan CHLOROETHANE
184 Axeton ACETONE
185 P-Xylene P-XYLENE
186 Dibenzofuran DIBENZOFURAN
187 Alumium ALUMINUM
188 2,4-Đimetyl phenol 2,4-DIMETHYLPHENOL
189 Cacbon Monoxit CARBON MONOXIDE
190 Tetracloetan TETRACHLOROETHANE
191 Hydro sunfit HYDROGEN SULFIDE
192 Pentaclo Đibenzofuran PENTACHLORODIBENZOFURAN
193 Clorua metan CHLOROMETHANE
194 Bis(2-Metoxyetyl) phtalate BIS(2-METHOXYETHYL) PHTHALATE
195 Butyl Benzyl Phtalate BUTYL BENZYL PHTHALATE
196 Cresol Ortho- CRESOL, ORTHO-
197 Hexaclo etan HEXACHLOROETHANE
198 Vanadium VANADIUM
199 N-Nitrosodimetyl amin N-NITROSODIMETHYLAMINE
200 1,2,4-Triclobenzen 1,2,4-TRICHLOROBENZENE
201 Bromoform BROMOFORM
202 Tetraclo Đibenzo-P-Đioxin TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXIN
203 1,3-Điclobenzen 1,3-DICHLOROBENZENE
204 Pentaclođibenzo-P-Đioxin PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN
205 N-Nitrođiphenyl amin N-NITROSODIPHENYLAMINE
206 1,2-Đicloetilen 1,2-DICHLOROETHYLENE
207 2,3,7,8-Tetraclođibenzofuran 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZOFURAN
208 2-Butanol 2-BUTANONE
209 2,4-Điclophenol 2,4-DICHLOROPHENOL
210 1,4-Đioxin 1,4-DIOXANE
211 Flo FLUORINE
212 Nitrit NITRITE
213 Cesi-137 CESIUM-137
214 Bạc SILVER
215 Crom trioxit CHROMIUM TRIOXIDE
216 Nitrat NITRATE
217 Potasium-40 POTASSIUM-40
218 Đinitrotoluene DINITROTOLUENE
219 Antinmon ANTIMONY
220 Asphan than đá COAL TAR PITCH
221 Thori-227 THORIUM-227
222 2,4,5-Triclophenol 2,4,5-TRICHLOROPHENOL
223 Axit asenic ARSENIC ACID
224 Trioxit asenic ARSENIC TRIOXIDE
225 Phorat PHORATE
226 Benzopyrene BENZOPYRENE
227 Cresol CRESOLS
228 Clodan, kỹ thuật CHLORDANE, TECHNICAL
229 Dimethoate DIMETHOATE
230 Actini ACTINIUM-227
230 Stroban STROBANE
232 4-Aminobiphenyl 4-AMINOBIPHENYL
232 Pyrethin PYRETHRUM
234 Arsine ARSINE
235 Nalet NALED
236 Dibenzofuran, clorinat DIBENZOFURANS, CHLORINATED
236 Ethoprop ETHOPROP
238 Alpha-Chlordene ALPHA-CHLORDENE
238 Cacbon phenolthion CARBOPHENOTHION
240 Dichlorvos DICHLORVOS
241 Canxi Asenat CALCIUM ARSENATE
241 Thủy ngân cloric MERCURIC CHLORIDE
241 Natri asenit SODIUM ARSENITE
244 Formaldehyde FORMALDEHYDE
245 2-Clophenol 2-CHLOROPHENOL
246 Phenanthrene PHENANTHRENE
247 Hydro Floric HYDROGEN FLUORIDE
248 Axit 2,4-D 2,4-D ACID
249 Dibromua clometan DIBROMOCHLOROMETHANE
250 Diuron DIURON
251 Butylat BUTYLATE
252 Dimetyl formamide DIMETHYL FORMAMIDE
253 Pyrene PYRENE
254 Diclobenzen DICHLOROBENZENE
255 Etyl ete ETHYL ETHER
256 Dicloetan DICHLOROETHANE
257 4-Nitrophenol 4-NITROPHENOL
258 1,3-Diclopropen,cis- 1,3-DICHLOROPROPENE, CIS-
259 Phosphine PHOSPHINE
260 Triclobenzen TRICHLOROBENZENE
261 2,6-Dinitrotoluene 2,6-DINITROTOLUENE
262 Ion Fluoride FLUORIDE ION
263 1,2,3,4,6,7,8-Heptaclodibenzo-P-Dioxin 1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN
264 Metyl Parathion METHYL PARATHION
265 PentaErythritol Tetrenitrat PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE
266 1,3-DicloPropene, trans- 1,3-DICHLOROPROPENE, TRANS-
267 Bis(2-etyl hexyl) Adipate BIS(2-ETHYLHEXYL)ADIPATE
268 Carbazole CARBAZOLE
269 Metyl Isobutyl Ketone METHYL ISOBUTYL KETONE
270 1,2-Dichlothene, Cis- 1,2-DICHLOROETHENE, CIS-
271 Styrene STYRENE
272 Carbaryl CARBARYL
273 1,2,3,4,6,7,8- Heptaclorua dibenzofuran 1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN
274 Acrylonitrile ACRYLONITRILE
275 1-Metyl naphtalen 1-METHYLNAPHTHALENE