Điều tra sợi amiăng trắng thông qua mẫu kiểm nghiệm amiăng xi măng – Cơ quan thi hành Sức khỏe và An toàn UK

Nhằm điều tra tính chính xác của các ý kiến về sự thay đổi hoá học và vật lý của các sợi amiăng trắng trong một hỗn hợp xi măng (A/C) và tiến hành các điều tra thêm Phòng thí nghiệm Sức khỏe và An toàn UK đã tiến hành nghiên cứu sợi amiăng trắng thông qua mẫu kiểm nghiệm amiăng xi măng.

Nghiên cứu đã khẳng định rằng amiăng chrysotile trong các sản phẩm ximăng amiăng, theo một quá trình chưa thể giải thích được, bị biến đổi thành các vật liệu sợi không phải amiăng. Các ý kiến cho rằng quá trình này có hiệu quả 100% và không còn sợi amiăng chrysotile tồn tại trong khối ximăng cũng như không xuất hiện sợi amiăng mịn trong không khí. Từ những khẳng định này có thể thấy rằng “nếu như các sản phẩm ximăng amiăng trắng không có chứa các hoá chất bị cấm, thì các sản phẩm này cần được loại trừ khỏi rất nhiều điều luật cấm”. Do đó có giả thuyêt rằng “ các sợi trở nên an toàn là do quá trình hoá học kèm theo nó”.

Download: HSE-Asbestos-Cement_Vietnamese