Giảm thiểu tiềm năng sinh học của amiăng chrysotile phát sinh từ các điều kiện sửa chữa đệm phanh

Dữ liệu hiện hành cho thấy amiăng chrysotile không giữ lại được tính khoáng chất hoặc hoạt tính sinh học của nó ở nhiệt độ thấp hơn của điểm chuyển hóa olivine.

Tại mức nhiệt hàng trăm độ thấp hơn điểm này đã làm cho khoáng chất mất đi cấu trúc nước kèm theo suy giảm cấu trúc tinh thể. Sự mất đi của cấu trúc được kèm theo bởi sự thay đổi bề mặt và giảm hoặc mất đi hoạt tính sinh học của nó. Sử dụng nghiên cứu cấp nhiệt và nghiền nhỏ như một mức nhiệt và ứng suất dịch chuyển cơ học mà chrysotile phụ thuộc vào trên một đai phanh, giảm tính chất sinh học được cho thấy là bắt đầu sớm hơn nhiều so với quá trình chuyển hóa olivine. Sự suy giảm tối thiểu của cấu trúc bề mặt chrysotile cho thấy một ảnh hưởng lớn không tương xứng lên hoạt động sinh học của nó. Dữ liệu sinh học và dịch tễ đối với các công nhân sản xuất phanh tiếp xúc với chrysotile nên được xem xét trong bối cảnh với điều kiện tồn tại mà theo đó sản phẩm phụ thuộc vào trong một phạm vi nhiệt độ thấp hơn được coi là quan trọng trước đây.

Download:10. Giảm thiểu tiềm năng sinh học của amiăng chrysotile phát sinh từ các điều kiện sửa chữa đệm phanh