Hồ sơ quốc gia về amiăng 2009 – 2011

Hồ sơ quốc gia về sức khỏe nghề nghiệp liên quan đến amiang (HSQG về amiang) được Viện nghiên cứu KHKT- Bảo hộ lao động (Viện BHLĐ) thực hiện là một nhiệm vụ trong dự án: “Bảo vệ sức khoẻ người lao động” do Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ y tế chủ trì thực hiện trong 3 năm 2009-2011. Dự án này được chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua tổ chức y tế thế giới, WHO.

Hồ sơ quốc gia về sức khoẻ nghề nghiệp liên quan đến amiang ở Việt Nam là tài liệu chính thức tập hợp tương đối đầy đủ các số liệu, thông tin liên quan đến amiang. Nó sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho những ai quan tâm đến vấn đề amiang ở Việt Nam, đặc biệt là cho những nhà hoạch định chính sách nhằm bảo vệ sức khoẻ cho NLĐ và cộng đồng, cho hôm nay và mai sau.

Download: HSQG-2009-2011