Khung chính sách & Pháp luật của Thái Lan về việc sử dụng amiăng trắng an toàn và có trách nhiệm

Nội các Thái Lan đã bác bỏ đề nghị của Bộ Y tế về việc cấm amiăng vì cho rằng không có đủ bằng chứng về những bệnh liên quan đến amiăng ở Thái Lan. Bác bỏ này của Nội các cũng đồng nghĩa với bác bỏ đề nghị của Bộ Công nghiệp cấm các sản phẩm có chứa amiăng vào năm 2020.

Download attachments: Khung chính sách & Pháp luật của Thái Lan về việc sử dụng amiăng trắng an toàn và có trách nhiệm