Phơi nhiễm phi nghề nghiệp với amiăng chrysotile và nguy cơ ung thư phổi

Phơi nhiễm công nghiệp nặng với amiăng gây ra ung thư phổi và ung thư trung biểu mô, nhưng người ta vẫn chưa rõ liệu phơi nhiễm môi trường thấp hơn nhiều với amiăng có gây ra những bệnh ung thư này không?

Một nhóm nhà nghiên cứu đã kiểm tra mô hình của EPA để dự đoán nguy cơ ung thư phổi do phơi nhiễm amiăng trên một nhóm phụ nữ có mức độ phơi nhiễm amiăng phi nghề nghiệp tương đối cao.

Tỷ lệ tử vong ở phụ nữ trong 2 khu vực khai thác mỏ amiăng chrysotile của tỉnh Quebec được so sánh với tỷ lệ tử vong của các phụ nữ tại 60 khu vực đối chứng và xem xét cả tỉ suất tử vong hiệu chỉnh theo tuổi. Với sự trợ giúp của các hội đồng chuyên gia, chúng tôi ước tính các phơi nhiễm với amiăng của các phụ nữ tại khu vực khai thác mỏ trong quá khứ và sử dụng những dữ liệu này cùng mô hình EPA để dự đoán các nguy cơ tương đối của ung thư phổi. Sau đó chúng tôi so sánh dự đoán này với các tỷ lệ tử vong thực tế.

Trên cơ sở phơi nhiễm ước tính trong khu vực khai thác amiăng, mô hình EPA đưa ra một tỷ lệ rủi ro tử vong tương đối do ung thư phổi là 2,1; về số lượng tử vong do ung thư phổi vượt quá khoảng 75 trường hợp trong tập hợp mẫu này. Ngược lại, các nhà nghiên cứu đã tính toán được tỉ suất tử vong hiệu chỉnh là 1,0 và tỉ suất tử vong hiệu chỉnh tương ứng là 1,1 (P>0,05), dẫn đến giả thuyết rằng tỷ lệ tử vong gia tăng do ung thư phổi trong số các phụ nữ phơi nhiễm phi nghề nghiệp với amiăng nằm trong khoảng từ 0 đến 6,5. Đã ghi nhận 7 người chết do ung thư màng phổi (nguy cơ tương đối, 7,63; P<0,05).

Download: Phơi nhiễm phi nghề nghiệp với amiăng và nguy cơ ung thư phổi