Quy định của Ủy ban (EU) 2016/1005

Quy định của Ủy ban (EU) 2016/1005 ngày 22 tháng 6 năm 2016 điều chỉnh Phụ lục XVII – Quy định (EC) số 1907/2006 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về việc Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất (REACH) liên quan đến sợi amiăng (chrysotile) (Nội dung liên quan đến EEA).

Từ khi áp dụng ý kiến của SEAC, ban điều hành của nhà máy (dự kiến thực hiện thay thế hoàn toàn màng ngăn chứa amiăng vào năm 2025) đã ký kết một thỏa thuận ràng buộc với các nhà chức trách của quốc gia thành viên. Thỏa thuận ràng buộc này đảm bảo thay thế dần dần các màng ngăn chứa chrysotile bằng một vật liệu không chứa amiăng kể từ năm 2014 và sẽ thay thế hoàn toàn các màng ngăn chứa chrysotile chậm nhất vào ngày 30 tháng 06 năm 2025. Vì vậy, các quốc gia thành viên có thể cấp miễn trừ cho việc sử dụng màng ngăn chứa chrysotile và các sợi chrysotile chuyên dùng trong việc bảo trì những màng ngăn này muộn nhất vào ngày 30 tháng 06 năm 2025.

Download: Sửa đổi Điều 6, Phụ lục XVII, Quy định 1907-2006 EU