Quyết định 133/2004/QĐ-TTg

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 133/2004/QĐ-TTG ngày 20 tháng 07 năm 2004 về việc sửa đổi một số điều của Quyết định 115/2001/QĐ-TTG về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng đến năm 2010.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 133/2004/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2004

 QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 133/2004/QĐ-TTG NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 2004 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH 115/2001/QĐ-TTG VỀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của các Bộ Xây dựng tại công văn số 793/BXD-VLXD, ngày 28 tháng 5 năm 2004, Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 1229/BTNMT-TĐ, ngày 22 tháng 4 năm 2004, Bộ Y tế tại công văn số 4911/YT-DP/AIDS, ngày 7 tháng 7 năm 2004 và ý kiến của các Bộ, ngành liên quan,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi một số điều khoản của Quyết định số 115/2001/QĐ-TTg, ngày 1 tháng 8 năm 2001 như sau:

1. Sửa đổi điểm c, khoản 3 Điều 1:

c) Vật liệu lợp:

Phát triển và ổn định sản xuất các chủng loại vật liệu phù hợp điều kiện tự nhiên, tập quán của từng vùng. Khuyến khích đầu tư phát triển ngói không nung tại những vùng không có đất sét tốt như vùng núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Ngành công nghiệp vật liệu xây dựng cần có kế hoạch nghiên cứu, sản xuất và sử dụng đa dạng hoá các sản phẩm tấm lợp từ các loại cốt liệu sợi.

Nghiêm cấm việc sử dụng amiăng amphibole (amiăng nâu và xanh) trong sản xuất tấm lợp.

Các cơ sở sản xuất tấm lợp sử dụng amiăng phải bảo đảm nghiêm ngặt các yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường và y tế; không đầu tư mới, không mở rộng các cơ sở sản xuất tấm lợp có sử dụng cốt sợi amiăng cryzotyl.

2. Sửa đổi khoản 2 và khoản 7 Điều 2 như sau:

2. Bộ Thương mại phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, nghiên cứu, đề xuất các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ sản xuất trong nước sau khi Việt Nam thực hiện cam kết với AFTA.

Kiểm soát nghiêm ngặt việc nhập khẩu vật liệu amiăng để sản xuất tấm lợp và không cho phép nhập khẩu amiăng nhóm amphibole vào Việt Nam.

7. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Bộ Xây dựng, lập phương án đẩy mạnh hoạt động khoa học kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực vật liệu xây dựng nhằm: tiếp thu công nghệ kỹ thuật tiên tiến của thế giới và khu vực, nâng cao năng lực nghiên cứu và tư vấn trong quản lý, điều hành, giám sát xây dựng, chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường. Ban hành các quy định về công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường để quản lý phát triển ngành.

Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Bộ Y tế, Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra về môi trường và y tế các cơ sở sản xuất tấm lợp và chất lượng sản phẩm tấm lợp có sử dụng các loại cốt liệu sợi, trong đó có sợi amiăng cryzotyl.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị các Tổng công ty Nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)