Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh tấm lợp fibro xi măng amiang

Vào ngày 18 tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050.

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ xây dựng, căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt Bản chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam. Theo đó, ngành vật liệu lợp đã đề ra những mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2021 – 2030 và 2031 – 2050 liên quan đến đầu tư, công nghệ, bảo vệ môi trường, sản phẩm. Theo phụ lục IX, với sản phẩm tấm lợp fibro xi măng, các doanh nghiệp vẫn tiếp tục được sản xuất và kinh doanh theo quy định của nhà nước.