So sánh rủi ro của những loại vật liệu khác nhau có chứa amiăng – Cơ quan thi hành Sức khỏe và An toàn UK

Nhằm cung cấp thêm thông tin cơ bản và để đạt được đồng thuận về vấn đề những rủi ro khi làm việc với các sản phẩm chất phủ trang trí dạng hạt có chứa amiăng và để chấp thuận đưa ngưỡng cường độ phơi nhiễm thấp và không thường xuyên vào Điều lệ chứ không phải bộ Quy tắc Thực thi đã Phê chuẩn Cơ quan thi hành Sức khỏe và An toàn UK (HSE) đã thực hiện báo cáo nghiên cứu so sánh rủi ro của những loại vật liệu khác nhau có chứa amiăng và đưa ra một số kết luận:

  • Các nồng độ bụi sợi vẫn thấp hơn ngưỡng kiểm soát khi tháo dỡ trên phạm vi bề mặt rộng hơn và nồng độ bụi sợi trong không khí với từng cá nhân có tăng lên ở mức dưới ¼ khi tắt hệ thống hút khí;
  • Bụi sợi phát tán khó có thể vượt mức 0,01 sợi/cm3 ngay tại khu vực bên ngoài nơi thực hiện trong lúc đang tháo dỡ TCs;
  • Khi không áp dụng những biện pháp kiểm soát phù hợp (không tuân thủ theo Điều lệ) và không hút khí khi cạo khô TCs, nồng độ bụi cao nhất trong những khoảnh ngắn thời gian có thể lên đến 0,2 sợi/cm3. Tuy nhiên, khó mà vượt ngưỡng giới hạn kiểm soát đề xuất.

Download: Báo-cáo_Cơ-quan-thi-hành-Sức-khỏe-và-An-toàn_UK