Hệ thống quản lý amiăng trắng tại Việt Nam

Sơ đồ các cơ quan quản lý amiăng trắng tại Việt Nam được trình bày như sau: