Kết quả nghiên cứu về tính bền vững sinh học của sợi amiăng trắng Canada qua đường hô hấp sau một năm ngừng phơi nhiễm

Amiăng trắng là một loại sợi khoáng có cấu tạo dạng xoắn, hoàn toàn khác biệt so với các loại sợi amiăng nâu và xanh thuộc nhóm amphibole như sợi amosite, crocidolite và tremolite. Sợi amiăng trắng có thể nhanh chóng bị đào thải ra khỏi phổi ngay sau khi hít thở, trong khi đó các dạng sợi amiăng amphibole vẫn còn lưu lại.

Điều này được kiểm chứng thông qua ba mẫu amiăng trắng khác nhau được tiến hành phân tích bởi các viện nghiên cứu tại Canada, Mỹ và Brazil. Kết quả ban đầu của các nghiên cứu về tính bền vững sinh học qua hô hấp của amiăng trắng Canada đã được báo cáo trước đây. Bài viết này đưa ra toàn bộ kết quả nghiên cứu trong suốt 365 ngày sau khi ngừng phơi nhiễm amiăng. Để hiểu được đầy đủ cơ chế hoạt động của việc đào thải amiăng trắng ra khỏi phổi, nghiên cứu này có kèm theo một nghiên cứu về tính bền vững sinh học qua hô hấp của các dạng sợi khoáng tổng hợp (Bernstein và Riego-Sintes, 1999), được chuẩn hóa theo khuyến nghị tại Nghị định Tạm thời của Ủy ban Châu Âu (EC), trong đó tế bào phổi được thủy phân để đánh giá lượng sợi tồn đọng. Thêm vào đó, kính hiển vi đồng tiêu được sử dụng để kiểm tra hình ảnh ba chiều của phổi đã giúp xác định vị trí và kích thước của sợi amiăng còn đọng lại trong mô phổi.

Kết quả cho thấy amiăng trắng Canada có thời gian bán đào thải là 11,4 ngày đối với những sợi dài hơn 20 µm. Tốc độ đào thải amiăng trắng Canada ngang với sợi thủy tinh và len đá. Nó có độ bền sinh học nhỏ hơn gốm và các loại thủy tinh đặc biệt, và cũng thấp hơn so với amiăng amphibole. Một năm sau khi ngừng phơi nhiễm, không có sợi amiăng trắng nào có độ dài hơn 20 µm còn đọng lại trong phổi. Trái lại, amiăng amosite vẫn còn 4 x 105 sợi có kích thước lớn hơn 20 µm còn trong mô phổi sau thời gian ngừng phơi nhiễm 1 năm.

Download attachments: Tính bền vững sinh học của amiăng chrysotile Canada